Categories
News

อาหารผู้ป่วย รักษาโรคต่อมลูกหมากไม่ต้องผ่าตัด

อาหารผู้ป่วย รักษาโรคต่อมลูกหมากไม่ต้องผ่าตัด โรคของผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ชายซึ่งจะเป็นกันมากก็คือ โรคเกี่ยวกับต่อมลูกหมาก โรคที่เป็นมีตั้งแต่เบา ๆ ขนาดต่อมลูกหมากโต ต่อมลูกหมากอักเสบ ไปจนกระทั่งถึงหนักที่สุดคือ มะเร็งต่อมลูกหมาก มักจะเกิดขึ้นกับผู้ชายตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไปจะเป็นต่อมลูกหมากได้ และถ้าอายุ 50 ปี มักจะเป็นต่อมลูกหมากโต และทั้งสองอย่างก็มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้เช่นกัน